یافتن محصولات و سرویس ها

بات تیم اسپیک با تمامی امکانات زیر

تبلیغات در سرور.

انتقال کاربران پس از اتصال به چنل مربوطه.

چک نام کاربران و کیک آنها در صورت استفاده از اسم های مورد نظر شما.

چک نام چنل ها و عدم اجازه کاربر به ساختن چنل با نام های مورد نظر شما.

اعلام پیغام به ادمین ها در صورت ورود کاربران به چنلی خاص.
انتقال کاربران AFK به چنل خاص.

چک زمان چنل های خالی و پاک کردن آنها پس از زمان مشخص.
انتقال کاربرانی که Mute هستند.

جلوگیری از Record کردن کاربران و کیک یا انتقال آنها به چنل دیگر.

پیام خوش آمد گویی سرور.

و ... چندین مورد دیگر
10,000 تومان + 2,000 تومان هزینه تنظیم به صورت یک بار